Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA DAİR HUKUKİ BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ 

1- Bu metnin amacı Sersa İthalat ve İhracat Ltd. Şti  (www.vipbebek.com) tarafından işletilmesi yapılan site ile kullanıcı arasındaki münasebetlerde ortaya çıkan veri alışverişinin kişisel verilerin işlenmesinin ve aktarımının hukuki boyutunun kullanıcıya izah edilmesi ve açık rızasının alınmasıdır.
2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: kullanıcılara ait kişisel veriler,Sersa İthalat ve İhracat Ltd. Şti tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile yapılmaktadır.
3- Bunlar ad, soyad, banka bilgileri,  e-posta, telefon numaraları vb. iletişim bilgileri, ikamet adres, lokasyon bilgileri, ses kayıtları, görüntü kayıtları, fotoğraf, çerezlerin toplamış olduğu bilgiler gibi veriler olabilir.
4- Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için üye/kullanıcının  açık rızasının alınması gerekmektedir. Üyelik / site kullanıcılığı ile  açık rıza verilmiş sayılırsınız.
5- Üye/kullanıcıya ait kişisel verilerin aktarımı için açık rıza aranmaktadır. Bu çerçevede tarafımızca 6698 sayılı yasanın  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Sersa İthalat ve İhracat Ltd. Şti gerekli gördüğü şekilde bu verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
6- 6698 sayılı yasanın  11. maddesi uyarınca veri sahipleri; Kişisel verilerinizin  işlenmesi ile ilgili olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin işlenmiş ise ne şekilde işlendiği konusunda bilgi talep etme, bu işlemenin amaç ve kullanımını sorgulama, verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme, verileri düzeltme, sildirme, kısmen kaldırmayı tarafımızdan talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü̈ olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ, söz konusu kişisel verierinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü̈ kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü̈ kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvanı: SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ

Telefonu: 0216 380 85 28

Mersis No: 0763060015600026

Vergi Dairesi: Erenköy

Vergi Numarası: 7630600156

Adresi: Bostancı Mah. Kitapçı Mehmet Süleyman Sok. Ömer Bey Apt. No:4 Kadıköy İstanbul

Mail: [email protected]